hlavní strana
rozpis soutěže
výsledky
tabulka
nejlepší střelci
kontakty
rozhodčí
vypůjčení brankáři
pravidla
platby mužstev
trestná lavice
partneři NHL
kamera na ZS
rozpis ledu na ZS
fotodokumentace
   
 
diskuze
   
soupisky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Hluboké
 HC Ducks
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Stanoviště
 Harťál
 Náměšť 2
 
 
 
 
 
 

  design : Ivo Matoušek

 

Rozpis  NHL 2021 - 2022

                

        Zkratky mužstev ve sloupci rozhodčí :  HC Rakšice - Rak,  HC Hluboké - Hlu, HC Berušky - Ber, HC Pyšel - Pyš, HC Naloučany B - Nal, Orli Rešice - Reš, Jinošov HC - Jin, HC Nárameč - Nár,  Zlobři Myslibořice - Mys, HC Ducks "B" - Duc, HK Originals - Ori,  Mars Studenec - Mar, HC Stanoviště - Sta, Harťál - Har, Náměšť 2 - Nám

                                                                                                                                                                                  aktualizace 25.11.2021
                                                                                                                                                                                           verze v pdf
  Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí     Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí
                         
              12. 1.12.2021 1950 - 2120 Ducks Harťál Duc+Har
                2.12.2021 2055 - 2225 Pyšel Rakšice Pyš+Rak
                6.12.2021 2040 - 2210 Berušky Rešice Ber+Reš
                7.12.2021 2110 - 2240 Myslibořice Jinošov Mys+Jin
                9.12.2021 2055 - 2225 Nárameč Hluboké Nár+Hlu
                         
13. 4.12.2021 800 - 930 Náměšť 2 Pyšel Ná2+Pyš   14. 11.12.2021 800 - 930 Originals Harťál Ori+Har
  4.12.2021 1220 - 1350 Hluboké Studenec Hlu+Stu     11.12.2021 1155 - 1325 Duck Náměšť 2 Duc+Ná2
  4.12.2021 1410 - 1540 Originals Berušky Ori+Ber     11.12.2021 1345 - 1515 Pyšel Jinošov Pyš+Jin
  5.12.2021 1035 - 1205 Rakšice Ducks Rak+Duc     11.12.2021 1535 - 1705 Myslibořice Hluboké Mys+Hlu
  5.12.2021 1225 - 1355 Jinošov Naloučany Jin+Nal     11.12.2021 1725 - 1855 Studenec Rešice Stu+Reš
  5.12.2021 1615 - 1745 Stanoviště Myslibořice Sta+Mys     12.12.2021 1035 - 1205 Berušky Nárameč Ber+Nár
  5.12.2021 1805 - 1935 Rešice Nárameč Reš+Nár     12.12.2021 1225 - 1355 Naloučany Stanoviště Nal+Sta
                         
15. 13.12.2021 2040 - 2210 Jinošov Ducks Jin+Duc   16. 18.12.2021 800 - 930 Myslibořice Nárameč Mys+Nár
  14.12.2021 2110 - 2240 Rešice Myslibořice Reš+Mys     19.12.2021 845 - 1015 Ducks Stanoviště Duc+Sta
  15.12.2021 1950 - 2120 Hluboké Naloučany Hlu+Nal     19.12.2021 1035 - 1205 Naloučany Rešice Nal+Reš
  16.12.2021 2055 - 2225 Stanoviště Pyšel Sta+Pyš     19.12.2021 1225 - 1355 Studenec Berušky Stu+Ber
  20.12.2021 2040 - 2210 Nárameč Studenec Nár+Stu     19.12.2021 1615 - 1745 Pyšel Hluboké Pyš+Hlu
  21.12.2021 2110 - 2240 Rakšice Originals Rak+Ori     19.12.2021 1805 - 1935 Originals Náměšť 2 Ori+Ná2
  23.12.2021 2055 - 2225 Har'tál Berušky Har+Ber     19.12.2021 1955 - 2125 Harťál Rakšice Har+Rak
                         
17. 25.12.2021 845 - 1015 Myslibořice Berušky Mys+Ber   18. 27.12.2021 1920 - 2050 Hluboké Ducks Hlu+Duc
  25.12.2021 1035 - 1205 Pyšel Nárameč Pyš+Nár     29.12.2021 1950 - 2120 Náměšť 2 Harťál Ná2+Har
  25.12.2021 1225 - 1355 Ducks Rešice Duc+Rec     2.1.2022 800 - 930 Jinošov Originals Jin+Ori
  25.12.2021 1615 - 1745 Náměšť 2 Rakšice Pyš+Hlu     2.1.2022 1220 - 1350 Berušky Rakšice Ber+Rak
  26.12.2021 845 - 1015 Originals Stanoviště Ori+Sta2     2.1.2022 1615 - 1745 Rešice Pyšel Reš+Pyš
  26.12.2021 1035 - 1205 Harťál Jinošov Har+Jin     2.1.2022 1805 - 1935 Studenec Myslibořice Stu+Mys
  26.12.2021 1225 - 1355 Naloučany Studenec Nal+Stuš     2.1.2022 1955 - 2135 Nárameč Naloučany Nár+Nal
                         
19. 5.1.2022   Berušky Náměšť 2 Ber+Ná2   20. 8.1.2022   Originals Rešice Ori+Reš
      Studenec Pyšel Stu+Pyš         Harťál Hluboké Har+Hlu
      Jinošov Rakšice Jin+Rak         Rakšice Stanoviště Rak+Sta
      Myslibořice Naloučany Mys+Nal         Náměšť 2 Jinošov Ná2+Jin
      Stanoviště Harťál Sta+Har         Naloučany Berušky Nal+Ber
      Nárameč Ducks Nár+Ori         Ducks Studenec Duc+Stu
      Hluboké Originals Hlu+Ori         Pyšel Myslibořice Pyš+Mys
                         
21. 15.1.2022   Myslibořice Ducks Mys+Duc   22. 19.1.2022   Ducks Naloučany Duc+Nal
      Nárameč Originals Nár+Ori         Originals Studenec Ori+Stu
      Hluboké Rakšice Hlu+Rak         Pyšel Berušky Pyš+Ber
      Berušky Jinošov Ber+Jin         Harťál Nárameč Har+Nár
      Stanoviště Náměšť 2 Sta+Ná2         Rakšice Rešice Rak+Reš
      Rešice Harťál Reš+Har         Náměšť 2 Hluboké Ná2+Hlu
      Naloučany Pyšel Nal+Pyš         Jinošov Stanoviště Jin+Sta
                         
23. 22.1.2022   Hluboké Jinošov Hlu+Jin   24. 29.1.2022   Stanoviště Hluboké Sta+Hlu
      Rešice Náměšť 2 Reš+Ná2         Náměšť 2 Nárameč Ná2+Nár
      Nárameč Rakšice Nár+Rak         Harťál Myslibořice Har+Nal
      Studenec Harťál Stu+Har         Ducks Berušky Duc+Ber
      Myslibořice Originals Mys+Ori         Rakšice Studenec Rak+Stu
      Berušky Stanoviště Ber+Sta         Originals Naloučany Ori+Nal
      Pyšel Ducks Pyš+Duc         Jinošov Rešice Jin+Reš
                         
25. 2.2.2022   Rešice Stanoviště Reš+Sta   26. 5.2.2022   Originals Ducks Ori+Duc
      Studenec Náměšť 2 Stu+Ná2         Harťál Pyšel Har+Pyš
      Naloučany Harťál Nal+Har         Rakšice Naloučany Rak+Nal
      Berušky Hluboké Ber+Hlu         Náměšť 2 Myslibořice Ná2+Mys
      Pyšel Originals Pyš+Ori         Jinošov Studenec Jin+Stu
      Myslibořice Rakšice Mys+Rak         Stanoviště Nárameč Sta+Nár
      Nárameč Jinošov Nár+Jin         Hluboké Rešice Hlu+Reš
                         
27. 12.2.2022   Berušky Rešice Ber+Reš   28. 16.2.2022   Náměšť 2 Pyšel Ná2+Pyš
      Studenec Stanoviště Stu+Sta         Rakšice Ducks Rak+Duc
      Pyšel Rakšice Pyš+Rak         Hluboké Studenec Hlu+Stu
      Ducks Harťál Duc+Har         Originals Berušky Ori+ber
      Naloučany Náměšť 2 Nal+Ná2         Rešice Nárameč Reš+Nár
      Myslibořice Jinošov Mys+Jin         Stanoviště Myslibořice Sta+Mys
      Nárameč Hluboké Nár+Hlu         Jinošov Naloučany Jin+Nal
                         
29. 19.2.2022   Originals Harťál Ori+Har   30. 26.2.2022   Jinošov Ducks Jin+Duc
      Duck Náměšť 2 Duc+Ná2         Rešice Myslibořice Reš+Mys
      Pyšel Jinošov Pyš+Jin         Stanoviště Pyšel Sta+Pyš
      Naloučany Stanoviště Nal+Sta         Nárameč Studenec Nár+Stu
      Myslibořice Hluboké Mys+Hlu         Har'tál Berušky Har+Ber
      Studenec Rešice Stu+Reš         Hluboké Naloučany Hlu+Nal
      Berušky Nárameč Ber+Nár         Rakšice Originals Rak+Ori
  čtvrtfinále play-off       odvety čtvrtfinále play-off
  2.3.2022             5.3.2022        
                         
                         
                         
  3.zápas čtvrtfinále play-off              
  9.3.2022                      
                         
                         
  semifinále play-off      

odvety semifinále play-off

  12.3.2022             16.3.2022        
                         
  3.zápas semifinále play-off              
  19.3.2022                      
                         
  finále play-off      

odveta finále play-off

  23.3.2022             26.3.2022        
  3.zápas finále play-off              
  27.3.2022                      

 

starší statistiky

 HC Berušky
 HC Hluboké
 HC Jinošov
 HC Rakšice
 HC Pyšel
 HC Naloučany "B"
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Orli Rešice
 Mars Studenec
 HC Ducks Náměšť
 HC Originals
 HC Stanoviště
 Náměšť 2
 Harťál
 Zlobři Myslibořice
 Lok. Zbýšov
 Kojoti Vémyslice
 HC Zbýšov
 HC Naloučany
 HC Rosice
 Draci Vladislav
 HC Dukovany
 Náměšť 1
   
 
statistiky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Hluboké
 HC Ducks
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Stanoviště
 Harťál
 Náměšť 2
   
 
     historie ligy
 historie NHL
 zajímavosti NHL
 vítězové NHL
 klub kanonýrů
 2019 - 2020
 2018 - 2019
 2017 - 2018  -  "B"
 2016 - 2017  -  "B"
 2015 - 2016  -  "B"
 2014 - 2015  -  "A"
 2014 - 2015  -  "B"
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2011 - 2012
 2010 - 2011
 2009 - 2010
 2008 - 2009
 2007 - 2008
 2006 - 2007
 2005 - 2006
 2004 - 2005
 archív článků